Johtaminen ja osaava henkilöstö – mitkä asiat koetaan tärkeiksi kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmasta?

Helmikuussa Arenen kestävyys ja vastuullisuus -webinaarissa käytiin keskustelua siitä, mihin asioihin henkilöstö toivoo kiinnitettävän huomiota Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden -ohjelman toimenpiteissä. Johdon sitoutuminen ja esimerkki sekä osaamisen monipuolinen kehittäminen nähdään tarpeellisiksi asioiksi.

Lähtökohtana ammattikorkeakoulujen yhteisessä Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden -ohjelmassa on johtamisen ja osaavan henkilöstön osalta, että toimimme taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullisina työnantajina. Tällä osa-alueella lupauksemme ovat:

  • Toimintamme on vastuullista ja läpinäkyvää.
  • Henkilöstömme tuntee omaan työhönsä liittyvät ja sitä ohjaavat keskeiset kestävän kehityksen linjaukset. Seuraamme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tilaa vuosittain.
  • Tuemme koko korkeakouluyhteisön kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaamista jatkuvalla kehittämisellä.
  • Kehitämme toimintaamme avoimesti yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Kaikki lupaukset ovat tärkeitä ja ne muodostavat kattavan ja monipuolisen näkökulman johtamisen ja osaavan henkilöstön teemaan. Kysyimme työpajan osallistujilta, mikä lupauksista on heidän mielestään tärkein. Tämä sai miettimään lupauksia etukäteen, jolloin ne tulivat tutuksi jo ennen varsinaista työpajaa ja auttoivat orientoitumaan aiheeseen.

Suurimman kannatuksen sai: ”Tuemme koko korkeakouluyhteisön kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaamista jatkuvalla kehittämisellä. Sisällytämme kestävän kehityksen aihealueen työntekijöiden perehdytykseen.” Jatkuva kehittämisellä huolehditaan siitä, että osaaminen on koko ajan hyvää ja ajantasaista. Säännöllisyys ja jatkuvuus koetaan muutenkin tärkeiksi asioiksi kestävän kehityksen työssä.

Toiseksi eniten kannatusta sai lupaus: ”Henkilöstömme tuntee omaan työhönsä liittyvät ja sitä ohjaavat keskeiset kestävän kehityksen linjaukset. Seuraamme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tilaa vuosittain.” Teemaan kiinnittyminen oman työn näkökulmasta synnyttää syvällistä tuntemusta ja sitoutumista, minkä jälkeen asiaa voidaan aidosti havainnollistaa myös muille.

Konkreettisilla esimerkeillä kiinni työhön

Jo etukäteistyöskentelyssä pidettiin erityisen tärkeänä johdon sitoutumista ja esimerkkiä. Tämän lisäksi henkilöstön osaamisen varmistaminen koetaan tärkeäksi ja sen ajatellaan olevan pohjana kaikessa muussa onnistumiselle. Kouluttamiseen, kehittämiseen ja viestintään onkin kiinnitettävä huomiota. Osallistujat toivovat myös konkreettisia esimerkkejä ja toimenpiteitä. Näihin ajatuksiin on helppo yhtyä: ne varmasti auttavat työn hahmottamista, sen suunnittelua ja siinä etenemistä.

Työpajatyöskentelyssä osallistujat pohtivat kestävässä kehityksessä ja vastuullisuudessa tarvittavaa osaamista johtamisen, opetuksen, tki-työn sekä hallinnon ja palveluiden näkökulmista. Lisäksi he miettivät, miten osaamista on näistä näkökulmista tarpeen kehittää.

Johtaminen antaa suunnan ja mahdollistaa

Johdon ymmärrys kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta koetaan erityisen tärkeäksi. Osallistujat toivat esille, että kestävyyden ja vastuullisen on tarpeen näkyä säännöllisesti myös johtoryhmätyöskentelyssä. Johdon sitoutuminen sekä omalla toiminnallaan esimerkin näyttäminen tuo myös henkilöstön tekemälle työlle selkänojaa. Johto nähdään myös mahdollistajana kestävän kehityksen työssä.

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden on osallistujien mielestä tarpeellista näkyä strategioissa. Lisäksi työn etenemistä on tarpeen seurata ja mitata säännöllisesti sekä viestiä asiasta eteenpäin. Yhtenä esimerkkinä osaamisen kehittämisestä esiin nousi ammattikorkeakoulujen johtoryhmien koulutus Arenen Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden -ohjelmaan.

Työpajan keskustelussa tuotiin esille näkemys siitä, että uuden johtajasukupolven kriittisinä menestystekijöinä voidaankin nähdä kestävä kehitys ja vastuullisuus.

Yhteistyöstä voimaa opetukseen

Opettajien osalta nähdään tärkeäksi, että kaikille saadaan osaamista perustiedoista ja kestävän kehityksen ja vastuullisuuden käsitteistöstä. Lisäksi tuotiin esille, että alakohtaista teeman syvempää osaamista on tarpeen kehittää. Kursseja ja valmennuksia tarvitaan, jotta opettajien osaaminen kasvaa.

Ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä pidetään tärkeänä, kun kehitetään opetuksessa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmia. Opettajien yhteissuunnittelu, yhteiset työkalupakit ja materiaalit nähdään tarpeellisiksi. Tietoa jakamalla ja yhteisellä keskustelulla kaikki kasvattavat osaamistaan.

Tki-työssä näkyviin kestävyyden ja vastuullisuuden eri näkökulmat

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rooli nähdään keskeiseksi, kun kestävyyttä ja vastuullisuutta viedään työelämään esimerkiksi sovelluksina, jotka toimivat ja tuottavat tuloksia. Hankkeissa ja niiden valmistelussa voidaan huomioida YK:n Agenda 2030 sekä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden eri näkökulmat. Työpajan osallistujat näkevät hyväksi käsitemäärittelyt siitä, mitä eri termeillä tarkoitetaan tässä yhteydessä. Hankkeiden arvioinnissa kestävän kehityksen kriteerien mukana oloa pidetään tarpeellisena. Hyviä käytäntöjä hankkeissa käytetyistä toimintatavoista toivotaan jakoon muille. Jotta osaaminen kehittyisi, nostettiin esiin esimerkiksi tki-henkilöstön yhteinen keskustelumahdollisuus ja verkkovalmennus.

Hallinnossa ja palveluissa esillä sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus

Hallinnon ja palveluiden tehtävissä työskentelevillä tarvitaan monenlaista osaamista kestävyydestä ja vastuullisuudesta. Työpajassa tuotiin esille, että esimerkiksi sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus ja niiden ymmärtäminen on erityisen tärkeää, ja puolestaan esimerkiksi kestävyyden huomioiminen hankinnoissa voi olla haastavaa. Palveluiden esteettömyys on osa vastuullisuutta ja kestävää kehittämistä. Esimiestyön kehittäminen tämän teeman näkökulmasta tuodaan myös esille. Osaamista kehitettäessä onkin huomioitava eri tehtävissä tarvittava osaaminen, ja tälläkin osa-alueella on tarjottava perustietoja sekä syventämistä oman työn näkökulmasta.

Miten tästä eteenpäin?

Työpajassa oli mahdollisuus esittää myös ammattikorkeakoulujen yhteiselle kurssitarjottimelle koulutuksia kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta. Näitä käydään läpi työryhmässä ja kootaan verkkokurssitarjottimelle kesällä 2021. Työpajassa esille tulleita eri henkilöstöryhmien osaamistarpeita huomioidaan verkkokurssitarjottimen suunnittelun yhteydessä. Lisäksi näkökulmia tarkastellaan, kun suunnitellaan yhteistä tiekarttaa henkilöstön osaamisen kehittämiseksi.

Lämmin kiitos kaikille työpajaan osallistuneille ideoinnista ja hyvistä näkökulmista. Oikein hyvää kevään jatkoa kaikille!

Artikkelin on kirjoittanut laatupäällikkö Sari Ahvenlampi, Oulun ammattikorkeakoulu.

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Yrityskysely osoittaa: Ammattikorkeakoulut kiinnostavimpia TKI- yhteistyökumppaneita yrityksille

Kauppakamareiden kyselyn mukaan ammattikorkeakoulut ovat kiinnostavimpia yhteistyökumppaneita yrityksille tutkimus-,...

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Johtaminen ja osaava henkilöstö – mitkä asiat koetaan tärkeiksi kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmasta?