OKM lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta – toisen kotimaisen kielen kokeilu

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (myöhemmin Arene) kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi perusopetuslakia. Esityksellä mahdollistettaisiin alueelliset kokeilut kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua. Mahdollisuutta osallistua kokeiluun tarjotaan enintään 2200 oppilaalle vuosina 2018-2023.

Arene kannattaa lähtökohtaisesti kieltenopiskelun ja osaamisen vahvistamista ja monipuolistamista. Arene pitää tärkeänä, että alueelliset kokeilut mahdollistetaan tasavertaisesti ja eri kieliryhmittäin hakemuksesta koulutuksen järjestäjille, joilla on riittävät edellytykset kokeiluun osallistumisesta.

Tärkeää on myös arvioida kokeiluun osallistuvien oppilaiden perusopetuksen jälkeisiä opintopolkuja sekä toisen-asteen että korkea-asteen opintoihin. Arene esittää, että kokeilun arviointiin liitetään myös samanaikaista seuranta- ja arviointitutkimusta, jotta voidaan arvioida kokeilun tavoitteita ja saatua palautetta, mm. kieltenopiskelun monipuolisudesta ja osaamisesta. Keskeistä on, että kokeiluun osallistuminen on oppilaalle ja hänen huoltajalleen vapaaehtoista.

Ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014) ja valtioneuvoston asetuksen (352/2003) mukaan korkeakouluopiskelijan tulee tutkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavoin osoittaa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Arene huomauttaa, että kokeiluun osallistuvilla oppilailla ja koulutuksen järjestävillä tulee olla käytettävissään tieto molempien kotimaisten kielten osaamisen merkityksestä jatko-opintojen ja virkaan valituksi tulemisen kannalta.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Tapio Varmola
puheenjohtaja

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Lausunnon keskeinen sisältö:
Arene kannattaa lähtökohtaisesti kieltenopiskelun ja osaamisen vahvistamista ja monipuolistamista. Arene pitää tärkeänä, että alueelliset kokeilut mahdollistetaan tasavertaisesti ja eri kieliryhmittäin hakemuksesta koulutuksen järjestäjille, joilla on riittävät laadulliset edellytykset kokeiluun osallistumisesta.

Arene huomauttaa, että kokeiluun osallistuvilla oppilailla ja koulutuksen järjestävillä tulee olla käytettävissään tieto molempien kotimaisten kielten osaamisen merkityksestä jatko-opintojen ja virkaan valituksi tulemisen kannalta. Molempien kotimaisten kielten hallinta on keskeistä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Arenen lausunto (pdf) >>

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

OKM lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta – toisen kotimaisen kielen kokeilu