HE 36/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (myöhemmin Arene) kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Lausuntopyyntö koskee hallituksen esitystä opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamista. Esityksen mukaan korkeakoulujen lakisääteiset opintotukitehtävät siirtyisivät Kansaneläkelaitokselle ja opintotukilautakunnat lakkautettaisiin. Esityksessä ehdotetaan myös muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajan ratkaisuvallan laajentamista. Arene kannattaa lakiesitystä seuraavin perusteluin ja huomioin:

  1. Arene pitää myönteisenä kehityksenä opiskelijoiden saaman kohtelun yhtenäisyyden ja yhdenvertaisuuden varmistamista opintotukipäätöksissä. Samalla Arene korostaa, ettei muutos saa tiukentaa opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintaa. Lautakunnan on elintärkeää saada riittävästi tietoa opiskelun erilaisista olosuhteista, jotta eri elämän- ja opiskelutilanteissa olevat opiskelijat huomioidaan mahdollisimman hyvin.
  2. Opintotukilautakunnan lakisääteisten tehtävien siirto Kansaneläkelaitokseen (Kela) ei saa vaarantaa hyvää ja laadukasta opintotukipäätösprosessia ja harkinnanvaraisuutta.
    Kelan toiminnassa on varmistettava, että opiskelijoilla on saatavissa henkilökohtaisesti tarvitsemansa asiantunteva opintotukineuvonta riittävän helposti ja ilman ylimääräisiä kuluja. Tämä on ehdoton edellytys opintojen etenemiselle. Kelan toiminnassa on näin ollen varauduttava nykyisen opintotukilautakuntajärjestelmän vaatimaan työmäärään ja asiantuntemukseen.
  3. Muutoksen ei tule vaarantaa laajaa ymmärrystä esimerkiksi ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskelusta ja opiskelun sykleistä. Etenkin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat suorittavat usein opintojaan työn ohessa. Aiempi korkeakoulukohtainen ratkaisuvalta on ollut eduksi tällaisten tilanteiden tunnistamisessa. Muutoksen ei tule vaarantaa opintotukien muutoksenhaun toimivaa järjestelmää sekä inhimillistä lähestymistä eri tilanteessa oleviin opiskelijoihin.
  4. Ammattikorkeakouluille on turvattava riittävät resurssit opintotukiasioiden yleisneuvontaan ja ammattikorkeakouluopintojen ohjaukseen. Arene pitää tärkeänä, että opiskelijoiden mahdollisuudet opintojen suorittamiseen ja osaamisen kartuttamiseen mahdollistetaan huolehtimalla ammattikorkeakoulujen vakaasta perusrahoituksesta.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Tapio Varmola
puheenjohtaja

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arenen lausunto (pdf) >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Arenen lausunto varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ei ota suoraan kantaa kansalaisaloitteen...

Juniori AMK on 5.-luokkalaisten ikioma AMK

Turussa joka vuosi yli 1000 viidesluokkalaista osallistuu Turun ammattikorkeakoulun...

HE 36/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta