Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä…

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (myöhemmin Arene) kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Opetusyhteistyö:

Arene kannattaa mahdollistavaa lainsäädäntöä, joka tukee korkeakoulujen (ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen) profiilien mukaista strategista ja käytännön yhteistyötä korkeakoulujen lakisääteisten perustehtävien toteuttamisessa.

Opetusyhteistyön lakimuutos mahdollistaisi korkeakoulujen välisen opetusyhteistyön järjestelyt niin, että joku tai jotkut korkeakoulut vastaisivat jonkin osasuorituksen opetuksesta niin, että muu tai jotkut muut korkeakoulut luopuisivat tutkintoon pakollisina kuuluvien suoritusten edellyttämästä opetuksesta tältä osin.

Esitys antaa mahdollisuuden korkeakoulujen opetusyhteistyön syventämiseen sekä tarkoituksenmukaisen osaamisen hyödyntämiseen sektoreiden kesken ammattikorkeakoulututkinnoissa ja yliopistotutkinnoissa.

Esitetty lakimuutos

  • vahvistaa koulutuksen laatua ja osaamisresurssien käyttöä, myös digitaalisesti.
  • luo mahdollisuuden suunnata ammattikorkeakoulujen osaamista ja resursseja oman strategian mukaisesti
  • tuo opiskelijoille mahdollisuuksia hyötyä korkeakoulusektoreita yhdistävästä osaamisesta omassa tutkinto-ohjelmassa.
  • lisää laajemmin korkeakoulusektorien keskinäistä ja välistä yhteistyötä.

Voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa jo nyt kieli- ja viestintäopintojen järjestämisen yhteistyönä tai sen hankkimisen toiselta korkeakoululta. Muilta osin vakiintuneen tulkinnan mukaan opiskelijan on kuitenkin voitava suorittaa koko tutkintonsa siinä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, johon hänet on valittu, ilman että osallistuu opetukseen toisessa korkeakoulussa.

Arene kannattaa lakiesitystä seuraavin huomioin:

  1. Lakiesitys ei suoraan mahdollista vastaavaa koulutuksen hankkimista ulkomaisilta korkeakouluilta. Kansainvälisen kehityksen kannalta olisi tärkeää, että suomalaiset korkeakoulut voisivat hankkia tiettyjä erityisosaamisia myös ulkomaisilta korkeakouluilta. Edellytyksenä pitäisi luonnollisesti olla vastaava laadunvarmistusmenettely hankittavalle koulutukselle kuin on Suomessa.
  2. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisissä opetusyhteistyöjärjestelyissä on
    varmistettava, että ammattikorkeakoulujen käytännönläheisen korkeakoulutuksen saatavuus ja profiili eivät heikkene akateemisen paineen vuoksi. Ammattikorkeakoulututkinnoista ei voi tulla pelkästään välineitä korkeakoulujen rakenteellisessa kehittämisessä ja korkeakoulujen tutkintorakenteissa.
  3. Työelämän kannalta korkeakoulutustarjonnan monimuotoisuus/diversiteetti on turvattava. Elinikäisen oppimisen mahdollisuudet työuran aikana on mahdollistettava edelleen, mm. ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Riskinä on, että opetusyhteistyö ei vahvista monipuolista korkeakouluosaamista, vaan se tuottaa enemmän samankaltaisuutta – akateemisuuteen painottuen, jolloin työelämäläheinen korkeakoulupedagogiikka voi heiketä.
  4. Osaamisperustaisen ajattelun tulee ohjata opetusyhteistyöjärjestelyjä, jolloin keski- össä on oppiminen ja osaamistavoitteet. Erilaiset oppimistavat- ja valmiudet tulee olla riittävästi huomioituina opetusyhteistyön suunnittelussa ja ratkaisuissa. Mm. ammatillisen väylän kautta korkeakouluopintoihin tulevat opiskelijat.

Koulutuksen siirto:

Arene näkemyksen mukaan 3 vuoden siirtymäaika on tarkoituksenmukainen erityisesti opiskelijoiden kannalta, mutta ammattikorkeakoulujen kannalta pitkä ja kustannuksia aiheuttava. Usein pitkät siirtymäajat aiheuttavat koulutukseen laatuongelmia, sekä myös lisäkustannuksia.

Arene esittää, että siirtymäajalla koulutuksen laadusta voidaan parhaiten huolehtia, kun korkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä siirtymätilanteissa, ja voivat joustavasti sopia opetusjärjestelyistä niin että 3 vuoden siirtymäaika ei ole rajoittava.

Ammattikorkeakoulujen hallintokieli:

Arenen esittää, että hallintokieleen liittyvä ehdotus on rajattava koskemaan ainoastaan ammattikorkeakoulun julkisia hallintotehtäviä.

Ammattikorkeakoulujen hallintokieltä koskevan säännöksen täydentäminen lisää yksilöiden perustuslaillisia kielellisiä oikeuksia ja yhdenvertaisuutta ja tuo ammattikorkeakoulut säännöksissä yhdenvertaiseksi yliopistojen kanssa.

Arenen lausunto (pdf) >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä…