Ammattikorkeakoulut sote-uudistuksen kehittämiskumppaneiksi

Ammattikorkeakoulut haluavat kehittävänä kumppanina olla tukemassa linjakasta sosiaalija terveydenhuoltojärjestelmän uudistusta, joka on Suomessa käynnistetty harvinaisen laajan poliittisen konsensuksen voimin. Ammattikorkeakoulut ovat valmiita omalta osaltaan vahvasti sitoutumaan uusien sote-alueiden kehittämiseen sekä koko sote-uudistukseen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Ammattikorkeakoulut kouluttavat merkittävän osan sosiaali- ja terveysalalla työskentelevästä henkilöstöstä ja koulutustehtävässään tukevat hyvinvointipalveluiden jatkuvaa kehittämistä. Myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa ammattikorkeakoulut uudistavat ja kehittävät yhdessä eri toimijoiden kanssa sosiaali- ja terveyspalveluja ja -palveluprosesseja.

Ammattikorkeakoulut ovat valmiita kehittämään ja kouluttamaan uudenlaista asiantuntijaosaamista sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja sitoutumaan tämän toteuttamiseen yhdessä sote-organisaatioiden sekä muun korkeakoulusektorin että tutkimuslaitosten kanssa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja palveluprosessien kehittäminen, josta ajankohtaisina esimerkkeinä lähipalvelujen ja liikkuvien palvelujen sekä sote-alan tietojärjestelmien kehittäminen, tarvitsee uudenlaisia ammatillisia osaamiskombinaatioita.

Ammattikorkeakoulut ovat valmiita vahvistamaan keskinäistä työnjakoaan ja profiloitumistaan siten, että sote-alueilla on koko maassa saatavana riittävästi asiantuntemusta ja koulutettua työvoimaa laadukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi. Sosiaali- ja terveysalan volyymiltään pienten erityisalojen koulutusvastuut ovat toteutetussa rakenneuudistuksessa keskittyneet harvoihin ammattikorkeakouluihin, jotka ovat valmiita omaa aluettaan laajemman koulutusvastuun ottamiseen. Tällaisia koulutuksia ovat esimerkiksi bioanalytiikan, toimintaterapian, radiologian ja suuhygienian koulutukset. Ammattikorkeakoulut ovat tulevilla sote-alueilla valmiita tarvittavaan työnjakoon ja moderniin verkostomaiseen kumppanuuteen, jolla volyymiltaan pienten
sote-erityisalojen koulutuksista vastaavat erityisaloista vastuun ottavat ammattikorkeakoulut yhteistyössä kunkin alueen oman ammattikorkeakoulun ja työelämän kanssa. Näillä erityisaloilla on tarkoituksenmukaista, että jotkut ammattikorkeakoulut voivat vastata myös valtakunnallisesta koulutustarpeesta. Sosiaali- ja terveysalan volyymiltään pienten erityisalojen koulutusvastuiden toteuttaminen edellyttää erillistä rahoitusta niistä vastuun ottaville ammattikorkeakouluille.

Ammattikorkeakoulut esittävät sote-alueille ja palvelujen tuottaja-/tilaajaorganisaatioille modernin verkostomaisen toimintatavan luomista, jossa sote-organisaatiot hyödyntävät kummankin korkeakoulusektorin (ammattikorkeakoulut ja yliopistot) koulutus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Tässä toimintatavassa oleellista ei ammattikorkeakoulujen mielestä ole korkeakoulujen edustus sote-alueiden hallinnossa tai toiminnassa, vaan aito verkostomainen, kaikkien osapuolien osaamista hyödyntävä toiminta ja kumppanuus.

Ammattikorkeakoulut esittävät lisäksi kantanaan, että sote-uudistuksen yhteydessä sosiaalialan osaamiskeskusten asema harkittaisiin uudelleen. Maan eri alueiden sosiaalialan ja kuntien sosiaalityön kehittämiseksi perustetut osaamiskeskukset eivät ole täysin onnistuneet hyödyntämään yhteistyötä omilla alueillaan toimivien ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovatkin valitettavasti jääneet varsin erillisiksi toimijoiksi suomalaisessa koulutus- ja tutkimuskentässä.

Ammattikorkeakoulut haluavat lisäksi korostaa, että sote-uudistuksen toteuttamisessa
ammattikorkeakoulut eivät kannata kelpoisuusvaatimusten mataloittamista. Emme myöskään näe perusteltuna eurooppalaisesta käytännöstä poikkeavaa sosiaalityön keinotekoista jakamista sosiaalityöhön ja sosiaaliohjaukseen. Tutkinto- ja ammattinimikkeiden kehittämisessä tulisi lähtökohtana olla osaamisperustainen ajattelu ja sosionomi YAMK -tutkinnon tuoma kelpoisuus olisi mielestämme rinnastettava yliopistojen maisteritutkintoon monissa sosiaalialan tehtävissä.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Markku Lahtinen
puheenjohtaja

Anneli Pirttilä
varapuheenjohtaja

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arene tutkinnot (pdf) >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Arenen lausunto varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ei ota suoraan kantaa kansalaisaloitteen...

Juniori AMK on 5.-luokkalaisten ikioma AMK

Turussa joka vuosi yli 1000 viidesluokkalaista osallistuu Turun ammattikorkeakoulun...

Ammattikorkeakoulut sote-uudistuksen kehittämiskumppaneiksi