Uraloikkarin käsikirjasta tukea työelämän urapoluilla

Työelämän polut polveilevat joskus yllättävilläkin tavoilla. Muuttuvassa työelämässä luoviminen vaatii kykyä jatkuvaan oppimiseen, oman osaamisen tunnistamiseen ja sen valjastamiseen joustavasti muuttuviin osaamisvaatimuksiin. Viiden ammattikorkeakoulun Oiva – Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa -hankkeessa syvennyttiin loikkausosaamiseen; kykyyn ja uskallukseen loikata oman alansa perinteistä laajempaan osaamisympäristöön ja soveltaa osaamista yllättävissäkin konteksteissa. 

Viimeinen vuosi globaalissa koronapandemiassa on osoittanut konkreettisesti, että ammattialojen työllistymismahdollisuuksiin saattaa tulla hyvin yllättäviä ja nopeita muutoksia. Samoin työn tekemisen tavat ovat olleet jo pidempään muutoksessa, jota viime aikojen ilmiöt ovat nopeuttaneet. Teknologian kehittyminen on muokannut työn tekemisen tapaa aiempaa monimuotoisemmaksi ja mahdollistanut esimerkiksi poikkeustilanteen vaatiman laajan etätyöskentelyn, jonka povataan jäävän pysyväksi käytänteeksi ja joustavaksi vaihtoehdoksi paikkaan sidotulle työskentelylle.

Suuri osa korkeakoulututkinnoista ei kouluta suoraan tiettyyn ammattiin, jossa pärjäisi kerran opitulla, staattisella tiedolla. Geneeriset työelämätaidot sekä kyky ja rohkeus suunnata joustavasti omaa osaamistaan vastaamaan muuttuvia osaamistarpeita helpottavat opiskelijan ja jo valmistuneen luovimista urapoluilla. Tutkintoon johtavien koulutusten suunnittelussa tulee entistä enemmän pohtia opetuksen ja ohjauksen keinoja sekä ohjaajien valmiuksia tukea opiskelijoita ja alumneja jatkuvaan oppimiseen ja mielekkäiden uravaihtoehtojen löytämiseen. On tärkeää ohjata opiskelijoita oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen jo opintojen aikana.

Loikkausosaamisella voi soveltaa osaamistaan vaihtuviin konteksteihin

Viiden ammattikorkeakoulun asiantuntijat tutkivat ja kehittivät osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen menetelmiä käytännön kokeilujen kautta Oiva – Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa -hankkeessa (ESR 2018-2021). Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoiman ja Turun, Hämeen, Seinäjoen ja Lapin ammattikorkeakoulujen yhteishankkeen tavoitteena oli selvittää, miten opiskelijaa autetaan tunnistamaan oma osaamisensa ja mahdollistamaan osaamisen hyödyntäminen myös oman alan perinteisten traditioiden ulkopuolella. Samalla tutkittiin, miten syntyy ns. loikkausosaaminen eli kyky ja uskallus loikata oman alansa perinteistä laajempaan osaamisympäristöön ja soveltaa osaamista yllättävissä konteksteissa. 

Hankkeen tuloksena syntyi Uraloikkarin käsikirja. Verkkosivuiksi koottu julkaisu auttaa sekä opiskelijaa että ohjauksen ammattilaista tunnistamaan ja hyödyntämään tutkinnon, mahdollisen työkokemuksen ja jopa harrastusten kautta rakentunutta ammatillista kompetenssia. Esitellyt menetelmät ovat joko itsenäisesti toteutettavia tai ohjauksessa ja ryhmissä tehtäviä harjoitteita. Näitä ovat esimerkiksi osaamisen tarinallistaminen digitarinalla, geneeristen taitojen tunnistaminen OivaTaito-sovelluksella ja kompetenssien ymmärtäminen ammatillisen aarrekartan avulla.

Käsikirjassa avataan loikkausosaamista analysoiden sitä sekä uraloikkauksen tehneiden alumnien haastattelujen avulla että opinto-ohjaajille ja ohjaustyötä tekeville järjestetyn täydennyskoulutuksen keskustelujen kautta. 

Julkaisussa esitellään loikkausosaamisen tunnuspiirteitä muun muassa esimerkinomaisten loikkarihahmojen avulla. Käsikirjassa avataan myös ohjaajien kokemuksia uraloikkauksen ohjaamisesta ja sitä, minkälainen henkilökohtainen ohjaus voi tukea opiskelijan ja alumnin valmiuksia urapolkunsa monipuolistamiseen.

Käsikirjan monimediainen materiaali tukee opiskelijoita ja alumneja oivaltamaan oman osaamisen tunnistamisen tärkeyden ja löytämään keinoja sen kuvaamiseen. Ohjauksen ammattilainen voi löytää julkaisusta uusia välineitä ja ajatuksia uraloikkauksen ohjaamiseen.

Lue lisää:

Uraloikkarin käsikirja
Oiva – Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa

Terhi Eskelinen
asiantuntija
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Arene lausui opintososiaalisten etuuksien ja asumistuen indeksitarkistuksista vuosille 2024-2027

Arene suhtautuu kriittisesti hallituksen esityksestä jäädyttää opintotukilain mukaisen opintoraha...

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Budjettiriihessä vahvistettava ammattikorkeakoulujen tutkimusta ja koulutusta

Hallituksen budjettineuvotteluissa tehdään todella tärkeitä linjauksia tutkimus-, kehittämis- ja...

Uraloikkarin käsikirjasta tukea työelämän urapoluilla