Tunnista, kokeile, verkostoidu! – Jatkuvan oppimisen resepti alumnille

Ammattikorkeakoulun ja alumnin välillä on parhaimmillaan toisiaan tukeva win-win-suhde. Alumnit ovat monelta osin merkittävässä roolissa korkeakoulujen kehittymisen ja koulutusten uudistumisen kannalta. Ilman työelämästä saatavaa palautetta ammattikorkeakoulun on vaikea edistää koulutuksiaan työelämälähtöisempään suuntaan. Ammattikorkeakouluilla puolestaan on iso rooli alumnien ammatillisen osaamisen jatkuvan kehittymisen tukemisessa. Tavoitteena on vahva yhteinen ymmärrys alueen osaamistarpeista ja niihin vastaamisesta.

Jatkuvaa oppimista työelämä edellä 

Opetushallituksen osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisissä ennakointituloksissa tulevaisuudessa eniten merkitystään kasvattaviin osaamiskombinaatioihin on nostettu ongelmanratkaisutaidot, digitaalisten ratkaisujen ja alustojen hyödyntämisosaaminen, tiedon arviointitaidot sekä kestävän kehityksen tunteminen ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisosaaminen. Jotta näitä taitoja opittaisiin myös muodollisessa koulutuksessa, pitäisi koulutuksen sisältää mahdollisimman paljon käytännön työelämän ongelmien ratkaisemista, digitaalisten alustojen käyttämistä, tiedon etsimistä ja sen laadun arviointia, tietoa kestävästä kehityksestä ja sen periaatteiden soveltamisesta eri aloilla sekä asiakaslähtöisiä palveluiden kehittämisprojekteja. Läheinen yhteistyö työelämän edustajien ja alumnien kanssa edistää näiden tavoitteiden saavuttamista. 

Jatkuvan oppimisen -ajatuksen mukaisesti ammattikorkeakoulujen on tuettava alumniensa työuria. Muun muassa digivision myötä tarpeiden ennakointi ja koulutusten saavutettavuus tulevat olemaan keskeisiä tekijöitä. Alumnit tarvitsevat mahdollisuuksia rakentaa oppimispolkujaan joustavasti omien osaamistarpeiden pohjalta. Palveluiden tulee olla selkeästi ja asiakaslähtöisesti löydettävissä. Nopeasti kehittyvät teknologiat vaativat niin työntekijältä kuin korkeakouluiltakin nopeaa uudistumista. Työelämälähtöisen koulutuksen ja oikeanlaisen osaamisen takaamiseksi korkeakoulujen tulee kehittää uudenlaisia ja joustavasti toteutettavia koulutusmahdollisuuksia. 

Osaamisen kehittäminen työuran eri vaiheissa mahdollistuu jatkossa nykyistä paremmin. Hallitusohjelmaan sisältyvä jatkuvan oppimisen uudistuksessa tarkastellaan mm. koulutuksen tarjontaa ja rahoitusta sekä opintojen aikaista toimeentuloa. Työikäisten tulee voida minimoida koulutuksesta johtuvat poissaolot. Myöskään työttömyys- tai muut sosiaalietuudet eivät saa rajoittaa osaamisen kehittämistä tai kouluttautumista. 

Tunnista, kokeile, verkostoitu  

Lokakuussa vietettiin valtakunnallista alumnikuukautta, jonka aikana alumnit toivat esiin omia ajatuksiaan ja vinkkejään jatkuvasta oppimisesta ja tulevaisuuden työelämätaidoista. Alumnit pitivät tärkeänä koulutuksen kautta saatavan substanssiosaamisen rinnalla verkostoitumista. He myös peräänkuuluttivat rohkeutta haastaa itsensä ja tehdä kokeiluja, koska se on avain itsensä kehittämiseen. Oman osaamisen tunnistaminen auttaa hahmottamaan uramahdollisuuksia ja tarpeita jatkuvaan oppimiseen. Työelämä on nykyisin usein pirstaleista, joten työntekijöiltä vaaditaan lisääntyvässä määrin itsensä johtamisen taitoja sekä hyviä kommunikaatio-, ja tiimityötaitoja. Tulevaisuudessa tarvitaan myös rohkeutta ajatella asioita toisin. 

Alumneilla tulee olemaan entistä suurempi rooli työelämän tarpeiden välittäjänä korkeakouluille. Tulevaisuuden työelämä sekä jatkuva oppiminen tulevat jatkossa nivoutumaan toisiinsa yhä tiukemmin. Asiakasymmärrys ja trendien seuraaminen ovat avainasemassa suunniteltaessa jatkuvan oppimisen tuotteita ja palveluita. Substanssiosaaminen rinnalle nousevat pehmeät taidot kuten tunneäly ja visiointikyky. Tulevaisuuden työelämä tarvitsee tekijöitä, joilla on kykyä hankkia koulutusta ja toimia joustavasti alati muuttuvassa ympäristössä. Tähän tarpeeseen korkeakoulujen tulee vastata kouluttamalla ajan hermolla toimivia oman alansa ammattilaisia.

Henna Huusko
opintoasiainsuunnittelija
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Elina Karaus
alumnikoordinaattori
Turun AMK 

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut ovat jo kantaneet osansa koulutusleikkauksista – huoli Suomen tulevaisuudesta kasvaa

Suomen julkisen talouden tilanne on erittäin vaikea. Hallitusohjelmassa sovitun,...

Arenen hallitus perustaa tulevaisuusryhmän – ammattikorkeakoulut luovat huomisen kädenjäljen

Arenen uusi hallitus on koostanut huoneentaulunsa, jossa määritellään tärkeimmät...

AMK-päivät järjestetään Tampereella 17.–18.4.2024

Tervetuloa ammattikorkeakoulujen suurimpaan vuosittaiseen tapahtumaan! Valtakunnallisten AMK-päivien järjestäjinä ovat...

Ammattikorkeakoulujen ääni vahvistuu Brysselissä – Arene aloittaa eurooppalaisen korkeakouluverkoston puheenjohtajana   

Ammattikorkeakoulujen ulkoisesta TKI-rahoituksesta jo yli puolet tulee eurooppalaisista rahoituslähteistä....

Tunnista, kokeile, verkostoidu! – Jatkuvan oppimisen resepti alumnille