Selvitys: pk-yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön edellytyksiä tulee vahvistaa

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk) ja korkeakoulujen yhteistyö on alihyödynnetty voimavara, jolle yritykset näkevät kasvavan tilauksen, ilmenee Arenen, UNIFI:n ja Suomen Yrittäjien toteuttamasta selvityksestä.

Huomattava osa pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei tee yhteistyötä ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen kanssa. Korkeakouluyhteistyö myös keskittyy samoille yrityksille, mikä vaikeuttaa osaltaan uusien yhteistyöavausten tekemistä. Yritykset toivovat, että ammattikorkeakoulut ja yliopistot panostaisivat toimintansa tunnettuuden, ymmärrettävyyden sekä saavutettavuuden lisäämiseen. Tällä tavoin voitaisiin vahvistaa yhteistyön edellytyksiä.

Korkeakoulujen kanssa yhteistyötä tekevät pk-yritykset kokevat yhteistyön hyödylliseksi

Korkeakoulujen kanssa yhteistyötä tekevät pk-yritykset kokevat yhteistyön hyödylliseksi. Tärkeimpinä hyötyinä nähdään osaavan ja koulutetun työvoiman sekä toisaalta uuden tiedon ja osaamisen saatavuus. Hyödyt tukevat yhteistyöstä syntyvää vaikuttavuutta, joka näyttäytyy yrityksille työllisyyden, alueellisen vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistumisena.

Selvitys kertoo, että yhteistyötä tehdään monin eri tavoin. Tyypillisimmin se liittyy opiskelijoihin ja tarkoittaa tällöin esimerkiksi työharjoitteluja tai projekti- ja harjoitustöitä. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) yleisimmät yhteistyön muodot liittyvät tilaisuuksiin, koulutuksiin sekä erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin.

Yhteistyölle tarvetta jatkossakin

Pk-yritykset näkevät korkeakouluyhteistyölle selvän tarpeen myös tulevaisuudessa. Tämä on tärkeä viesti, joka muistuttaa, että yhteistyön edellytyksiä tulee vahvistaa johdonmukaisesti.

Työelämän murros, jatkuvan oppimisen edellyttämät kouluttautumismahdollisuudet sekä jatkuvan kehittämisen tukeminen TKI-toiminnassa tulevat lisäämään yhteistyön kysyntää entisestään. Yritysten mukaan korkeakoulujen onkin jatkossa tärkeää kyetä vastaamaan pk-yritysten tarpeisiin nykyistä tehokkaammin.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry ja Suomen Yrittäjät ry toteuttivat yhteistyössä selvityksen pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksistä korkeakouluyhteistyötä koskien. Selvityksen aineisto koottiin Suomen Yrittäjien jäsenistölle lähetetyllä kyselylomakkeella, jolla pyydettiin tietoja yhteistyön muodoista, hyödyistä, esteistä sekä tulevaisuudennäkymistä. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, minkälaista alueellista sekä laajempaa vaikuttavuutta korkeakouluyhteistyö saa aikaan. Arene, UNIFI ja Suomen Yrittäjät ovat hyödyntäneet selvityksen tarjoamaa tilannekuvaa korkeakoulujen yhteisten yrittäjyyssuositusten muotoilussa. Päivitetyt yrittäjyyssuositukset korkeakouluille julkaistaan 3.12.2018.

SELVITYS: PK-YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ KORKEAKOULUYHTEISTYÖSTÄ JA SEN VAIKUTTAVUUDESTA >>

Arenen tiedote (pdf) >>

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Selvitys: pk-yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön edellytyksiä tulee vahvistaa