Ammattikorkeakoulujen henkilöstö kestävää kehitystä rakentamassa

Koulutuksella on keskeinen tehtävä turvata kestävän kehityksen edellyttämät tiedot ja taidot sekä kyky toimia muuttuvissa työympäristöissä. Alkuvuonna 2021 kaikissa ammattikorkeakouluissa toteutetun henkilöstökyselyn tulokset osoittavat, että henkilöstöllä on kiinnostusta, valmiuksia ja ideoita kestävän ja vastuullisen tulevaisuuden edistämiseksi omassa työssään, työyhteisössään ja korkeakoulun toiminnassa.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry julkaisi ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden (KeVa) ohjelman marraskuussa vuonna 2020. Yhtenä ohjelman toteutuksen ensimmäisistä vaiheista oli henkilöstön osaamisen kartoitus kaikille ammattikorkeakouluille suunnattavan henkilöstökyselyn avulla. Kyselyn tulosten perusteella on tarkoitus laatia henkilöstön kehittämisen tiekartta tavoitteineen ja askelmerkkeineen.

Kysely lähetettiin kaikille ammattikorkeakouluille tammikuussa 2021 ja aikaa vastaamiseen annettiin kolme viikkoa. Vastauksia saatiin kaiken kaikkiaan 1791 kappaletta. Vastaajien työskentelivät ensisijaisesti joko koulutuksessa (45 %), hallinto- ja tukipalveluissa (32 %) tai TKI-toiminnassa (24 %).  Koulutusaloista eniten vastauksia saatiin tekniikan aloilta (31 %), terveys- ja hyvinvointialoilta (19 %), sekä liiketalouden, hallinnon ja oikeustieteiden aloilta (17 %). Vastaajista 65 % oli naisia ja 30 % miehiä. Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että kyselyyn vastasi alle viidennes ammattikorkeakoulujen henkilöstöstä, jolloin tulokset ovat lähinnä suuntaa antavia. Otos voidaan kuitenkin nähdä edustavana, sillä vastaajien profiili noudattaa pitkälti ammattikorkeakoulujen henkilöstön kokonaisrakennetta.

Ammattikorkeakoulujen KeVa-ohjelman lähtökohtana ovat YK:n vuonna 2015 hyväksymät 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Agenda 2030). Kysyttäessä mitkä näistä tavoitteista ovat tärkeimmät oman ammattikorkeakoulun koulutuksen kannalta eniten kannatusta saaneet vastaukset olivat hyvä koulutus (65 %), kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri (46 %) sekä terveys ja hyvinvointi (46 %). Kysyttäessä samaa TKI-työn kannalta eniten mainintoja saivat kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria (64 %), yhteistyö ja kumppanuus (44 %) ja kestävät kaupungit ja yhteisöt (45 %).

Vastaajilta kysyttiin myös miten kestävän kehityksen opetus ja oppiminen tulisi toteuttaa heidän omassa ammattikorkeakoulussaan. Selkeän enemmistön mielestä kestävän kehityksen tavoitteet tulisi integroida osaksi kaikkia koulutuksia (87 % vastaajista). Myös liki puolet vastaajista piti tärkeänä toteuttaa kestävän kehityksen opetus ja oppiminen jatkuvan oppimisen yhteydessä. 

Hiilijalanjäljen pienentäminen on yksi ammattikorkeakoulujen KeVa-ohjelman tavoitteista. Kyselyssä kartoitettiin vastaajien näkemystä, mihin oman ammattikorkeakoulun tulisi kiinnittää huomiota, kun tavoitteena on pienentää sen hiilijalanjälkeä. Eniten kannatusta vaihtoehdoista saivat kiinteistöihin (mm. vesi, energia, lämpö) (72 %) sekä matkustamiseen ja liikkumisen tapoihin (69 %). Kysyttäessä miten ammattikorkeakoulusi voi parhaiten edistää sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kestävyyttä mainittiin tärkeimpinä joustavat etätyö- ja opiskelujärjestelyt (59 %), vastuullinen, avoin ja kannustava johtaminen (52 %) sekä läpinäkyvä toimintakulttuuri (49 %).

Kyselyn loput kysymykset kohdistuivat henkilöstön osaamiseen sekä miten ammattikorkeakoulu voi edistää kestävää kehitystä ja vastuullisuutta. Avoimia vastauksia näihin kysymyksiin tuli runsaasti ja niistä käy ilmi, että aihe on henkilöstölle tärkeä. Henkilöstön ehdotuksiin ja ideoihin, miten ammattikorkeakoulussa voidaan kestävää kehitystä edistää, keskitytään tarkemmin kyselyn raportissa ja sen julkistamistilaisuudessa toukokuussa 2021. Kiitos kaikille kyselyyn vastaajille!

Artikkelin on kirjoittanut henkilöstöpäällikkö Jaana Tolkki (Karelia-ammattikorkeakoulu), yliopettaja, erityisasiantuntija Taru Konst (Turun ammattikorkeakoulu) ja tutkimuspäällikkö Mervi Friman (Hämeen ammattikorkeakoulu).

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Ammattikorkeakoulujen henkilöstö kestävää kehitystä rakentamassa