OKM Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Opetushalli-tuksesta annetun lain ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta (170317)