Lausuntopyyntö Opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta (200317)