Hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; lausuntopyyntö yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (200217)